Редакција

Редакција Мираж

Главен уредник:
Марија Ѓорѓиева Димова


Редакција: 
Марија Ѓорѓиева Димова
Елизабета Шелева
Славица Србиновска
Маја Бојаџиевска
Лидија Капушевска- Дракулевска
Владимир Мартиновски 

Преведувачи:
Ана Јакимска
Александар Мицески
Наташа Атанасова
Искра Донева
Наталија Јовановиќ
Катерина Сотирова
Ирина Талевска


Професори на Катедрата за општа и компаративна книжевност:
Ката Ќулавкова
Марија Ѓорѓиева Димова
Елизабета Шелева
Славица Србиновска
Маја Бојаџиевска
Билјана Ангеловска
Лидија Капушевска- Дракулевска
Владимир Мартиновски